World Pilgrimage of Gypsies and Travellers to Roma (Púť Rómov do Ríma)

Po polroku šetrenia a zberania peňazí prišiel dlhoočakávaný deň odchodu na našú Púť do Ríma.

22. 10 sme sa o 7:15 stretli na sv. omši v našom kostolíku, aby sme spoločne poprosili Boha o požehnanie našej púte. Nastúpili sme do autobusu v počte 16 osôb a vyrazili na cestu pozbierať ďalších v Prešove, Košiciach, Rimavskej Sobote, Zlatých Moravciach a Bratislave, kde sa k nám pripojil druhý autobus, ktorý štartoval z Hanušoviec. Spoločnú cestu odštartoval splnomocnenec vlády pre Rómov Peter Polák.

Celonočná cesta sa skončila v Asissi pred kostolom Porciunkula, kde sme mali sv. omšu a po nej sme si pozreli nádherné mesto sv. Františka a Kláry. Navštívili sme baziliku sv. Františka, miesto, kde žila sv. Klára, jej kostol, kde je pochovaná, kostol sv. Damiána, ktorý sv. František opravil ako prvý a kde zomrela sv. Klára a po deviatich hodinách strávených v Asissi sa naše autobusy vybrali smer Rím a ešte trocha ďalej do mestečka Fiuggi, kde sme boli ubytovaní.

V sobotu skoro ráno nás autobusy odviezli na stanicu metra Anagnina a odtiaľ sme sa presunuli na stanicu San Giovani k Lateránskej bazilike, kde sme mali spoločnú sv. omšu už aj s ďalšími pútnikmi aj z iných miest. Prezreli sme si ju a potom sme navštívili katakomby sv. Kalixta a potom nás čakal ďalší bod programu: krížová cesta pri Koloseu.

Nedeľu sme mali prvé veľké stretnutie pútnikov v sanktuáriu Božej Lásky, kde po prehliadke naozaj pekného a veľkého areálu s otvoreným sanktuáriom bl. Zefyrína Malu – prvého svätca rómskeho pôvodu. Spoločnú sv. omšu, kde bolo asi 4 tisíc pútnikov mal pre nás kardinál Antonio Maria Veglió, predseda dikastéria pre migrantov. poobede sme si ešte pozreli bazliku Sancta Maggiore.

Pondelok 26. 10. 2015 naša púť došla k vrcholnému bodu: Stretnutie so sv. otcom Františkom. Čakanie nám spestril pekný program a okolo trištvte na dvanásť sa v aule Pavla VI., objavil sv. Otec. V programe piesní tancov a svedectiev sa pápežovi prihovoril aj slovenský zástupca:  splnomocnenec vlády pre Rómov Peter Polák, ktorý sv. Otcovi a celému zhromaždeniu porozprával svedectvo svojho života, v rómštine. Pápež sa nám prihovoril v krátkom ale peknom príhovore, ktorý si môžete prečítať v odkaze, pod článkom. Sv. Otec zdôraznil, že Rómovia sú v srdci Cirkvi. Po skončení stretnutia sme mali sv. omšu v Bazilike sv. Petra, v kaplnke sv. Jozefa, ktorej predsedal otec arcibiskup Bernard Bober.  Zvyšný čas v Ríme sme strávili prehliadkou Baziliky a blízkeho okolia. O siedmej večer sme sa vydali na cestu domov.

PV

http://www.lunik9.sk/kronika/154-2015/10/867-stretnutie-romov-so-svatym-otcom#média-o-stretnutí

Príhovor sv. otca Františka
prednesený počas audiencie s Rómami
v aule Pavla VI.  – 26.10.2015

Drahí bratia a sestry!

Srdečne vás vítam a zdravím. Ďakujem kardinálovi Antoniovi Maria Vegliò za jeho slová a za organizáciu tohto podujatia v spolupráci s Nadáciou „Migrantes“ s Konferenciou biskupov Talianska, s Úradom „Migrantes“ Rímskej diecézy a s Komunitou sv. Egídia.

Drahí rómski priatelia, o Del si tumentsa! [Pán s vami!] Mnohí z vás prichádzajú zďaleka a uskutočnili dlhú cestu, aby sem prišli. Vitajte! Ďakujem vám za to, že ste si chceli spoločne pripomenúť historické stretnutie blahoslaveného Pavla VI. s nomádskym ľudom. Prešlo 50 rokov odvtedy, ako vás prišiel navštíviť do táboriska v Pomezii. S otcovskou starostlivosťou pápež povedal vašim starým rodičom a rodičom: «Kdekoľvek sa zastavíte, ste považovaní za nevítaných a cudzích[…] Tu nie. […] Tu nachádzate niekoho, kto vás má rád, kto si vás váži, oceňuje, kto vám pomáha.» (Insegnamenti III [1965], 491). Týmito slovami povzbudil Cirkev k pastoračnému nasadeniu sa pre váš ľud, povzbudzujúc zároveň aj vás, aby ste v ňu mali dôveru. Od toho dňa až po dnes sme boli svedkami veľkých zmien či už v oblasti evanjelizácie, alebo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, sociálneho a kultúrneho rozvoja vašej komunity. Počuli sme pána Petra Polláka, jeho skúsenosť a ako sa táto cesta musí podporovať a musí sa na nej pokračovať.

prihovor francescoSilným znamením viery a duchovného rastu vašich etnických skupín je stále vzrastajúci počet povolaní kňazských, diakonských a do zasväteného života. Dnes je tu s nami biskup Devprasad Ganava, aj on je synom tohto ľudu. Na vás, drahí zasvätení, vaši bratia a sestry hľadia s dôverou a nádejou pre úlohu, ktorú plníte a pre všetko to, čo môžete urobiť v procese zmierenia vo vnútri spoločnosti a v Cirkvi. Vy ste prostredníkmi medzi dvoma kultúrami, preto sa od vás žiada, aby ste boli vždy svedkami evanjeliovej transparentnosti pre podporu zrodu, rastu a starostlivosti o nové povolania. Dokážte byť sprievodcami nielen na duchovnej ceste, ale aj v bežnosti každodenného života so všetkými jeho ťažkosťami, radosťami a obavami.

Poznám ťažkosti vášho ľudu. Navštevujúc niektoré rímske farnosti na okrajoch mesta som mal príležitosť počuť o vašich problémoch, o vašich starostiach a skonštatoval som, že doliehajú nielen na Cirkev, ale aj na miestne autority. Mohol som vidieť nepriaznivé podmienky, v ktorých žijú mnohí z vás, spôsobené zanedbávaním a nedostatkom práce a potrebných prostriedkov na živobytie. Toto je v rozpore s právom každej osoby na dôstojný život, na dôstojnú prácu, na vzdelávanie, na zdravotnú starostlivosť. Morálny a spoločenský poriadok kážu, aby každá ľudská bytosť mohla požívať základné práva a aby si zodpovedne plnila vlastné povinnosti. Na tomto základe je možné budovať pokojné spolužitie, pri ktorom si rozličné kultúry a tradície chránia príslušné hodnoty, a to nie v postoji uzavretosti a opozície, ale dialógu a integrácie. Nechceme byť viac svedkami rodinných tragédií, pri ktorých deti umierajú od chladu či uprostred plameňov, alebo sa stávajú predmetmi v rukách zvrátených ľudí, mladí a ženy sú zapájaní do obchodovania s drogami či ľudskými bytosťami. A to preto, že často upadáme do ľahostajnosti a neschopnosti prijímať zvyky a spôsoby života odlišné od tých našich.

Chcel by som, aby aj pre váš ľud nastal začiatok nových dejín, obnovených dejín. Obráťme list! Nadišiel čas vykoreniť stáročné predsudky, predpojatosti a vzájomnú nedôveru, ktoré sú častokrát v základoch diskriminácie, rasizmu a xenofóbie. Nikto sa nesmie cítiť izolovaný a nikto nie je oprávnený pošliapavať dôstojnosť a práva druhých. Je to duch milosrdenstva, ktorý nás volá zasadzovať sa, aby boli garantované všetky tieto hodnoty. Dovoľme teda, aby evanjelium milosrdenstva zatriaslo naším svedomím, a aby sme otvorili naše srdcia a naše ruky voči tým najnúdznejším a najviac marginalizovaným, počínajúc od tých, ktorí sa nachádzajú najbližšie pri nás. Vyzývam vás ako prvých, v dnešných mestách, ktoré dýchajú množstvom individualizmu, aby ste sa nasadili pre budovanie ľudskejších periférií, pút bratstva a delenia sa. Máte túto zodpovednosť, je to aj vaša úloha. A môžete to urobiť predovšetkým vtedy, ak ste dobrými kresťanmi, vyhýbajúc sa všetkému tomu, čo nie je hodné tohto mena: lžiam, podvodom, intrigám, hádkam. Máte príklad blahoslaveného Zefyrína Giméneza Mallu, syna vášho ľudu, ktorý sa vyznačoval svojimi cnosťami, pokorou a čestnosťou a veľkou nábožnosťou k Panne Márii, nábožnosťou, ktorá ho priviedla k mučeníctvu a k tomu, aby bol známy ako „mučeník ruženca“. Ponúkam vám ho dnes znovu ako vzor života a nábožnosti, aj pre kultúrne a etnické putá, ktoré vás k nemu viažu.

Drahí bratia, nedávajte komunikačným prostriedkom a verejnej mienke príležitosti k tomu, aby o vás zle hovorili. Vy sami buďte protagonistami vašej prítomnosti a vašej budúcnosti. Ako všetci občania, môžete prispieť k blahu a pokroku spoločnosti rešpektujúc jej zákony, plniac si vaše povinnosti a integrujúc sa aj prostredníctvom emancipácie nových generácií. Tu v aule vidím mnohých mladých a mnohé deti: oni sú budúcnosťou vášho ľudu, ale aj spoločností, v ktorých žijú. Deti sú vaším najvzácnejším pokladom. Vaša kultúra je dnes vo fáze zmeny, technologický rozvoj dáva vašim mladým čoraz väčšie povedomie o vlastných možnostiach a ich dôstojnosti a oni sami cítia nevyhnutnosť pracovať v prospech osobného ľudského rozvoja, ako aj ľudského rozvoja vášho ľudu. Toto si vyžaduje, aby im bola zaistená primeraná gramotnosť. A o toto musíte žiadať: je to právo!

Vzdelávanie je istotne základom pre zdravý rozvoj osoby. Je známe, že slabý stupeň gramotnosti mnohých vašich mladých dnes predstavuje hlavnú prekážku prístupu k svetu práce. Vaše deti majú právo chodiť do školy, nebráňte im v tom! Vaše deti majú právo chodiť do školy! Je dôležité, aby podnet k väčšiemu vzdelávaniu vychádzal z rodiny, vychádzal od rodičov, vychádzal od starých rodičov. Je úlohou dospelých uistiť sa o tom, že deti chodia do školy. Prístup ku vzdelaniu dovolí vašim mladým stať sa aktívnymi občanmi, zúčastňovať sa na politickom, spoločenskom a ekonomickom živote v príslušných krajinách.

Od občianskych inštitúcií sa žiada úsilie garantovať vhodné formačné výcviky pre mladých Rómov, poskytujúc možnosť aj rodinám, ktoré žijú v tých najviac znevýhodnených podmienkach, aby mali prospech z primeraného začlenenia sa do vzdelávania a do práce. Proces integrácie kladie spoločnosti výzvu poznávať kultúru, históriu a hodnoty rómskych populácií. Nech sú vaša kultúra a vaše hodnoty známe všetkým!

Viackrát, aj zo strany sv. Jána Pavla II. a Benedikta XVI., ste boli uistení o láske a povzbudení zo strany Cirkvi. Teraz by som chcel skončiť slovami blahoslaveného Pavla VI., ktorý vám potvrdil: «V Cirkvi nie ste na okraji, ale v istom zmysle ste v centre, vy ste v srdci. Ste v srdci Cirkvi!» (tamtiež, 491-492). V tomto srdci je aj Mária, vami ctená ako Panna Mária Rómov, ktorú onedlho znovu korunujeme, aby sme si pripomenuli gesto, ktoré vykonal pápež Montini pred 50 rokmi. Jej blahoslavený Zefyrín zveril vás, vaše rodiny a vašu budúcnosť. A prosím vás, modlite sa za mňa.

Ďakujem.

Zdroj:sk.radiovaticana.va/news/2015/10/26/príhovor_pápeža_františka_účastníkom_svetovej_púte_rómov/1182241

Najnovšie články