Oslava sviatku blahoslaveného Zefyrína na Poštárke

Každý kostol má svojho patróna a nie je tomu ináč ani na Poštárke, kde má svoj patronát
blahoslavený Zefyrín, rómsky mučeník. A práve v tomto mesiaci, konkrétne 4. mája si pripomína
Cirkev jeho sviatok. Z toho dôvodu sa celý uplynulý týždeň niesol v znamení príprav na tento sviatok.
Na stretkách to bola téma č. 1. S deťmi sme si pripomínali Zefyrínov cnostný a nasledovaniahodný
život. Vo štvrtok, deň spomienky na bl. Zefyrína, sme pripravili pre všetky deti z Poštárky
popoludňajší súťažno-zábavný program. Prišlo ich do 150. Súťažili medzi sebou na rôznych
stanovištiach, ktoré nám pomohli zrealizovať miestni aj cezpoľní mladí a naše dve dobrovoľníčky. Za
zvládnuté úlohy dostávali sladké odmeny. Keďže Zefyrín bol veľký ctiteľ ruženca a pre jeho veľkú
lásku k nemu aj zomrel, v sobotu sme sa aj my na Poštárke modlili ruženec, ktorý bol pretkávaný
zamysleniami zo života nášho blahoslaveného. Pôvodne bola plánovaná už tradičná procesia po
sídlisku, ale pre nepriazeň počasia sme sa tento rok presunuli do kostola. Malo to však svoje čaro,
keďže po modlitbe zavládlo ticho a pokoj, ktoré sa na Poštárke vidí a počuje málokedy. Oslavy sviatku
blahoslaveného Róma vyvrcholili v nedeľu odpustovou slávnostnou omšou, na ktorú k nám zavítal aj
zakladateľ saleziánskeho diela na Poštárke, salezián don Peter Bešeneiy. Samotnej omši predsedal
bardejovský farár – dekan Marek Kreheľ, ktorý nás všetkých prítomných v kostole povzbudil krásnou
kázňou, v ktorej spomenul nielen Zefyrína, ale aj dôležitosť modlitby v našom živote, ktorá je akoby
časom brúsenia píly – podobne ako sa nechodí do lesa na drevo s tupou pílou, ale naopak ten čas je
dôležitý pre efektivitu práce, tak aj modlitba v živote kresťana je časom, ktorý nie je stratený, naopak
prináša potom zdar do ďalších činnosti bežného života. Vyzdvihol ešte jednu dôležitú črtu ktorú by
sme mali všetci mať a tou je záujem o druhých, najmä tých najbližších, lebo často sa nám stáva, že
vieme mnoho o tom, čo sa deje vo svete, ale nevieme, ako sa majú naši najbližší, čo prežívajú naši
rodičia, čo trápi naše deti, s čím zápasí manžel alebo manželka. Zefyrín nám môže byť v tom
pomocníkom, ak mu odovzdáme všetko, čo sami nezvládame a on to prednesie pred Božiu tvár
a spolu s nami nám bude vyprosovať potrebnú Božiu pomoc. Napokon sa celá slávnosť zakončila
slávnostným obedom v školskej jedálni, na ktorý boli pozvaní otcovia kňazi, niektorí zástupcovia
spomedzi miestnych Rómov, dobrodinci saleziánskeho diela na Poštárke a tí, ktorí spolupracujú so
saleziánmi na pastorácii Rómov – pastorační pracovníci a dobrovoľníci.

Marián Harčar

Najnovšie články